Byråchef Per Lageruds svar på min JO anmälan

”Er anmälan har granskats, se bifogad information.                                                     Ärendet avskrivs från vidare handläggning.”

Jag skickade mitt brev den 14 januari i år, JO var klar med svaret den 25 januari (7 arbetsdagar). JO behöver inte motivera sina beslut, utan bifogar bara information bestående av 7 punkter som beskriver kriterierna för hans avslag.

 

1 En anmälan från någon som inte är berörd av det som anmälts är generellt sett lägre prioriterad än när anmälaren själv uppger sig vara drabbad av en myndighetsåtgärd som han eller hon anser vara felaktig.

– Min anmälan handlar om att Per Håkan Larssons agerande har haft betydelse för mitt straffs längd och art (mål nr: 1400-K81731-11).

2. Anmälan gäller missnöje med en myndighets beslut. Beslut kan ofta överklagas till en högre instans och JO:s prövning bör inte föregripa eller ersätta detta. Beslut bygger dessutom ofta på bedömningar. I bedömningsfrågor kan man ha olika uppfattningar utan att någon av dem behöver vara felaktiga.

– Här finns inget att bedöma. Per Håkan Larssons kände sedan tidigare målsägaren och hans familj. Per Håkan Larsson har också undanhållit för domstolen relevant information som påverat utfallet vad gäller straffets längd och art i mitt mål. Detta har även fått konsekvenser för Christina. Han har också lagt ner alla förundersökningar gällande sin ”klients” (kompis) förehavanden och därmed åsidosatt rättssäkerhet, saklighet och opartiskhet.

3. Anmälan innehåller alltför knapphändiga uppgifter eller är svår att tyda.

– Flera tusen sidor förundersökningsmaterial har ju skrivits både läsbart och tydligt av polis och åklagare. Min blogg kärnabomben.se borde inte vara svåra att ta till sig.

4. Anmälan avser händelser eller förhållanden som ligger långt tillbaka i tiden (sådan som inträffat för mer än två år sedan utreds i principen inte)

– Tvåårsregeln klarar jag galant.

5. Det har framkommit annat än att den som anmäls i väsentliga delar har handlat på ett korrekt sätt eller så har myndigheten själva rättat till det anmälda missförhållandet.

– Per Håkan Larsson har inte handlat korrekt, och inte heller rättat till något missförhållandet.

6. Anmälan gäller något som JO inte har till uppgift att granska.

– Har ju till och med skickat med JO:s egen text på vad han skall granska… solklart skall han granska min anmälan om han kan läsa det han själv har skrivit.

7. Det finns inte tillräckliga skäl för JO att ta upp ärendet, trots att gällande regler inte följts i alla delar.

– Detta påstående är ju nästan retoriskt. Vilka gällande regler har Per Håkan Larsson följt till någon del när det gäller jäv, objektivitetsplikt, opartiskhet, upprätthållandet av rättssäkerhet, att beakta allas likhet inför lag och utnyttjade av myndighets handlingsfrihet?

 

Är jag konspirationsteoretiskt lagd om jag antar att min anmälan blivit summariskt nedlagd?

Att försöka få rättelse då grundlagens krav på saklighet och opartiskhet åsidosätts av våra myndigheter och ämbetsmän tycks vara en i det närmaste omöjlig uppgift. Vad gäller Göteborg och Kungälv med omgivning vore en ”Sanningskommission”…en vitbok önskvärd. Att fiska upp och belysa de ämbetsmän ”samhällsbärare”, som så uppenbart och oupphörligt halkar ur rätts-maskineriets kvarnar utan åtgärd. De som vet hur slipstenen skall dras. De som ingår i samma korruptionsdoftande flock, de som verkar se samhället som en klatschig cabarescen där sensmoralen tycks vara att mygel och kotteri är ett oundvikligt smörjmedel för att få vårt samhälle att fungera.

Sluta devalvera det förtroendekapital som fortfarande finns för rättsväsendet.

Förtroende är en lättflyktig vara!