Byråchef Per Lageruds svar på min JO anmälan

”Er anmälan har granskats, se bifogad information.                                                     Ärendet avskrivs från vidare handläggning.”

Jag skickade mitt brev den 14 januari i år, JO var klar med svaret den 25 januari (7 arbetsdagar). JO behöver inte motivera sina beslut, utan bifogar bara information bestående av 7 punkter som beskriver kriterierna för hans avslag.

 

1 En anmälan från någon som inte är berörd av det som anmälts är generellt sett lägre prioriterad än när anmälaren själv uppger sig vara drabbad av en myndighetsåtgärd som han eller hon anser vara felaktig.

– Min anmälan handlar om att Per Håkan Larssons agerande har haft betydelse för mitt straffs längd och art (mål nr: 1400-K81731-11).

2. Anmälan gäller missnöje med en myndighets beslut. Beslut kan ofta överklagas till en högre instans och JO:s prövning bör inte föregripa eller ersätta detta. Beslut bygger dessutom ofta på bedömningar. I bedömningsfrågor kan man ha olika uppfattningar utan att någon av dem behöver vara felaktiga.

– Här finns inget att bedöma. Per Håkan Larssons kände sedan tidigare målsägaren och hans familj. Per Håkan Larsson har också undanhållit för domstolen relevant information som påverat utfallet vad gäller straffets längd och art i mitt mål. Detta har även fått konsekvenser för Christina. Han har också lagt ner alla förundersökningar gällande sin ”klients” (kompis) förehavanden och därmed åsidosatt rättssäkerhet, saklighet och opartiskhet.

3. Anmälan innehåller alltför knapphändiga uppgifter eller är svår att tyda.

– Flera tusen sidor förundersökningsmaterial har ju skrivits både läsbart och tydligt av polis och åklagare. Min blogg kärnabomben.se borde inte vara svåra att ta till sig.

4. Anmälan avser händelser eller förhållanden som ligger långt tillbaka i tiden (sådan som inträffat för mer än två år sedan utreds i principen inte)

– Tvåårsregeln klarar jag galant.

5. Det har framkommit annat än att den som anmäls i väsentliga delar har handlat på ett korrekt sätt eller så har myndigheten själva rättat till det anmälda missförhållandet.

– Per Håkan Larsson har inte handlat korrekt, och inte heller rättat till något missförhållandet.

6. Anmälan gäller något som JO inte har till uppgift att granska.

– Har ju till och med skickat med JO:s egen text på vad han skall granska… solklart skall han granska min anmälan om han kan läsa det han själv har skrivit.

7. Det finns inte tillräckliga skäl för JO att ta upp ärendet, trots att gällande regler inte följts i alla delar.

– Detta påstående är ju nästan retoriskt. Vilka gällande regler har Per Håkan Larsson följt till någon del när det gäller jäv, objektivitetsplikt, opartiskhet, upprätthållandet av rättssäkerhet, att beakta allas likhet inför lag och utnyttjade av myndighets handlingsfrihet?

 

Är jag konspirationsteoretiskt lagd om jag antar att min anmälan blivit summariskt nedlagd?

Att försöka få rättelse då grundlagens krav på saklighet och opartiskhet åsidosätts av våra myndigheter och ämbetsmän tycks vara en i det närmaste omöjlig uppgift. Vad gäller Göteborg och Kungälv med omgivning vore en ”Sanningskommission”…en vitbok önskvärd. Att fiska upp och belysa de ämbetsmän ”samhällsbärare”, som så uppenbart och oupphörligt halkar ur rätts-maskineriets kvarnar utan åtgärd. De som vet hur slipstenen skall dras. De som ingår i samma korruptionsdoftande flock, de som verkar se samhället som en klatschig cabarescen där sensmoralen tycks vara att mygel och kotteri är ett oundvikligt smörjmedel för att få vårt samhälle att fungera.

Sluta devalvera det förtroendekapital som fortfarande finns för rättsväsendet.

Förtroende är en lättflyktig vara!

 

Min JO anmälan

Sala 2013-01-13

Riksdagens Ombudsmän – JO

Box 16327

103 26 STOCKHOLM

Anmälan till JO avseende tjänstefel och jäv utövat av åklagare Per Håkan Larsson, Göteborg

Anmälare:

Martin Nilsson

KVA Salberga, Sala

Gällande:

-Åsidosättande av objektivitetsplikt, RF 1 kap 9§

-Jäv (jävkorruption)

-Underlåtenhet att i myndighetsutövning utreda och undersöka information som talar för misstänkts förmån.

-Undanvikande att upprätthålla rättssäkerhet genom godtyckligt utnyttjande av myndighets handlingsfrihet i att beakta allas likhet inför lag, saklighet och opartiskhet.

Bakgrund:

JO har fått en anmälan om jäv och tjänstefel av Christina Bladh på åklagare Per Håkan Larsson i Göteborg den 2012-10-10

JO svarade på den 2012-11-27 dnr. 5740-2012

Tjänsteanteckningar:

Telefonsamtal med Per Håkan Larsson, Ekobrottsmyndigheten, Göteborg. Han uppger följande. Han tjänstgjorde tidigare vid vanliga åklagarkammaren. Han handlade då ärendet där Thomas Bladh och Christina Bladh var inblandade. Han arbetade för drygt 25 år sedan på ett ICA-lager med bl.a. Thomas Bladh. Han umgicks inte vid den tiden med Thomas Bladh eller dennes mor och han har inte heller därefter haft någon kontakt med dessa. Han ansåg inte att han var jävig, men valde ändå att på eget initiativ ta upp frågan med sin närmaste chef. Han beskrev omständigheterna för chefen, som inte heller ansåg att det förelåg någon jävsituation. Att han tidigare arbetat på samma arbetsplats som Thomas Bladh har under resans gång varit känt. Christina Bladh har inte framställt någon jävinvändning mot honom. Det är först efteråt som hon väckt den frågan.

I tjänsten

Magnus Wickman

Föredragande

På JO:s hemsida står det:

”JO:s uppgift är att övervaka att myndigheter och tjänstemän (och andra som är anförtrodda myndighetsutövning) rättar sig efter lagar och förordningar och att de fullgör sina skyldigheter i övrigt, inte minst att de respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Man kan därför klaga hos JO om man anser att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet och/eller tjänsteman vid handläggning av ärende. JO:s tillsyn tar främst sikte på förfarandet hos domstolar och myndigheter. JO överprövar inte innehållet i domar och beslut. Den som vill ha ändring i en dom eller beslut bör överklaga – vanligen hos en förvaltningsdomstol eller en hovrätt – snarare än att klaga hos JO.”

Saken:

Kom igen JO!

JO ringer upp åklagare Per Håkan Larsson, han berättar att allt är i sin ordning, och sen ”Vad som har framkommit i ärendet föranleder inga ytterligare åtgärder eller uttalanden från JO:s sida.”

Förstår att JO har mycket att göra och kanske skulle behöva betydligt mer resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Skall inte skriva JO på näsan att JO inte läst Christina Bladhs anmälan mot Per Håkan Larsson ordentligt… men har JO möjlighet så läs gärna igenom texten en gång till! Önskar komplettera med ytterligare information som finns på bloggen www.kärnabomben.se där finns en omfattande beskrivning om bakgrunden till Christina Bladhs och denna anmälan (kan inte sända kopior som bilaga till bloggen då det inte är praktiskt genomförbart för mig).

Christina Bladhs JO-anmälan:

Riksdagens ombudsmän-JO

Box 16327

103 26 STOCKHOLM

Anmälan riktar sig mot åklagare Per Håkan Larsson på jäv och tjänstefel

Anmälare:

Christina Bladh 670214-5142

Skadestånd:

ja

Saken:

Åklagare Per Håkan Larsson och min ex man Thomas Bladh 660620-4870 har känt varandra i ca trettio år då de gått i skolan tillsammans samt arbetat tillsammans under några år på Ica Eol i Kungälv. Även Thomas Bladhs mamma Monica Bladh 451001- xxxx känner åklagare Per Håkan Larsson då även hon arbetade på samma arbetsplats under dessa år. Åklagare Per                

Håkan Larsson företrädde de båda i mål 1400-K81731-11.

”Thomas Bladh sa när han fick veta att hans åklagare var Per Håkan Larsson: vilken tur jag har, av alla åklagare som finns får jag honom som jag känner”.

Per Håkan Larsson har försvarat Thomas Bladh och hans mamma Monica Bladh i mål nummer: 1400-K81371-11 vilket var en pågående polisutredning från 23 maj 2011 – 7 november 2011. Där jag Christina Bladh och en man som heter Kenneth Ljungberg stått som misstänkta och blev avskrivna först ett par veckor innan tingsrättsförhandlingen 8 november- 17 november 2011

Under denna tid gjordes en mängd anmälningar mot Thomas Bladh vilka samtliga hamnade på åklagare Per Håkan Larssons bord som snabbt såg till att lägga ner alla anmälningar som kom in på Thomas Bladh. Åklagare Per Håkan Larsson visste mycket väl om att han satt i en jäv situation och borde avsagt sig detta uppdrag omedelbart och att han dessutom tar sig an och tar beslut på nedläggning av samtliga anmälningar som kommer in på Thomas Bladh är än mer anmärkningsvärt och ännu en jäv situation. Här borde åklagare Per Håkan Larsson använt sig av försiktighetsprincipen (bäst att avstå från att delta i hanteringen av ärende).

Den 24 maj 2011 anmälde Kenneth Ljungberg Thomas Bladh för falsk tillvitelse 1400-K82467-11, då Thomas Bladh pekat ut Kenneth Ljungberg som den skyldige till attentatet mot honom 23 maj. Kenneth Ljungberg blev anhållen den 23 maj 2011 och därefter häktad till den 11 juni 2011 och senare avskriven från förundersökningen. Denna anmälan nedlagd av åklagare Per Håkan Larsson.

Den 7 oktober 2011 gjorde Christina Bladh en anmälan angående fysisk och psykisk misshandel och våldtäckt diarienummer: 1400-K166550-11 på Thomas Bladh. Denna anmälan skulle kompletteras ytterligare men istället väljer åklagare Per Håkan Larsson att omgående lägga ner denna anmälan. I mål nummer 1400-K81731-11 använder sig åklagare Per Håkan Larsson av att misshandel aldrig ägt rum som ett av sina tyngsta argument. Vilket är en logisk förklaring till varför han la ner anmälan, för hur ska han kunna lyfta misshandeln i ena målet och i det andra använda sig av att det aldrig existerat? Denna förhandling i tingsrätten där åklagare Per Håkan Larsson använde sig av att misshandel aldrig existerat, ägde rum endast fyra dagar efter nedläggningen. I misshandels anmälan fanns en mängd bevis såsom vittnen, läkarintyg mm. Där fanns också 285 hand skrivna papper från Christina Bladh som skulle vara med i både misshandelsanmälan och mål 1400-K81731-11, dessa hemlighetsstämplade åklagare Per Håkan Larsson och la i slasken, dottern Sophia Bladhs dagboksanteckningar och div skrivelser av henne vilka tydligt visat på den fysiska och psykiska misshandel familjen levt i sekrettes lades och även de ner i slasken. (beslagtag togs av polisen vid husrannsakan 20 juli 2011) Allt för att misshandelns existens inte skulle komma fram innan tingsrättsförhandlingen i mål 1400-K81731-11 där åklagare Per Håkan Larsson försvarade Thomas Bladh. Tilläggas kan att Christina Bladh fick vetskap om denna nedläggning först i slutet av december 2011 (nedläggning gjordes 8 november), alltså efter dom i mål nummer 1400-K81731-11.

Samma dag 7 oktober 2011 gjordes också en anmälan av Christina Bladh angående ett stort miljöbrott Thomas Bladh gjort sig skyldig till samt en anmälan på att Thomas Bladh anlitat ett kriminellt gäng för att skada Kenneth Ljungberg diarienummer: 1400-K162627-11. Även dessa nedlagda av åklagare Per Håkan Larsson omgående, trots en mängd bevis.

Joakim Bladh gjorde en anmälan på grov fridskränkning på sin pappa Thomas Bladh med diarienummer 1400-K169270-11, nedlagd av åklagare Per Håkan Larsson fyra dagar innan förhandlingen i tingsrätten i mål nummer 1400-K81731-11.

10 november 2011 gör Kenneth Ljungberg en anmälan om olaga hot diarienummer: 1400-K 192173 på Thomas Bladh efter det att han under tingsrättsförhandlingen i mål 1400-K81371-11 hörde att Thomas Bladh anlitat ett kriminellt gäng för att skada honom, vilket också Thomas Bladh bekräftade under denna förhandlig. I tingssalen hade Thomas Bladh vid sin sida åklagare Per Håkan Larsson som snabbt tystade ner det hela. Och den 25 november lades även denna anmälan ner av åklagare Per Håkan Larsson i brist på bevis. Då var denna händelse redan anmäld av Christina Bladh 7 oktober i mål nummer 1400-K162627-11 där en mängd bevis lagts fram, och åklagare Per Håkan Larsson satt bredvid Thomas Bladh i tingssalen när han medgav att han anlitat detta gäng ändock valde åklagare Per Håkan Larsson att snabbt lägga ner detta.

Sammanfattningsvis så är det dubbeljäv, först att Åklagare Per Håkan Larsson känner Thomas Bladh och hans mamma Monica Bladh sedan många år tillbaka, Monica Bladh och Thomas Bladh är målsägande i det mål som drivs av åklagare Per Håkan Larsson samtidigt kommer det in en mängd anmälningar mot Thomas Bladh som åklagare Per Håkan Larsson väljer att ta hand om och lägga ner, detta kallas jäv-korruption (utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning). Och fördel fick både åklagare Per Håkan Larsson och Thomas Bladh då åklagare Per Håkan Larsson styrde helt vad som fick komma fram och inte om Thomas Bladh innan tingsrättsförhandlingen, där de också använde sig av att t.ex. misshandel aldrig ägt rum.

I och med detta ser jag det också som att åklagare Per Håkan Larsson brustit i både missbruk av myndighetsutövning och objektivitetsprincipen.

Göteborg 2012-10-10

 

Christina Bladh är ingen advokat och kan inte uttrycka sig som en advokat skulle göra. Men så svårt att förstå innehållet i anmälan var det väl ändå inte  att ett ynka telefonsamtal skulle ge full klarhet för JO:s beslut att inte vidta ytterligare åtgärder mot åklagare Per Håkan Larsson?

Ingen hade väl i sin vildaste fantasi kunnat föreställa sig att åklagare Per Håkan Larsson på ett sådant flagrant sätt bland annat skulle åsidosätta sin objektivitetsplikt. Per Håkan Larsson har inte rättat sig efter de lagar och förordningar han blivit utsedd att företräda. Till största delen handlar anmälan om mitt mål 1400-K81731-11. Jag hade inte möjlighet till informationen om Per Håkan Larssons jävsituation innan min rättegång. Oavsett vem som visste vad så har åklagaren kravet och ansvaret för att utreda och undersöka även sådant som talar för den misstänktes förmån… så har inte skett!

Per Håkan Larsson har också utnyttjat sin ställning att uppnå otillbörlig fördel för annans vinning (korruptionsjäv). Han har utan ordentlig genomgång, utan att ta del av målsägarnas (Christina, sonens, dotterns och Kenneth Ljungbergs) önskan om kompletterande förhör med tillhörande dokumentation, lagt ner deras anmälningar och respektive förundersökning i akt och mening att förhindra lagföring av Thomas Bladh. Utöver detta har åklagaren undanhålligt material gällande målsägande Thomas Bladh som skulle haft betydelse för domstolens bedömning gällande straffets längd och art i undertecknats mål 1400-K81731-11, samma i Christinas mål B 13014-11.

Fakta är att åklagare Per Håkan Larsson arbetat under tre till fyra år tillsammans på ICA Eol i Kungälv med Thomas Bladh och hans mamma Monica Bladh, bägge målsägande i mål 1400-K81731-11. Likaså att Per Håkan Larsson gått i parallellklass i samma gymnasieskola som Thomas Bladh. Räcker inte det? Räcker inte det ihop med Per Håkan Larssons partiska agerande? Med tanke på ovan omständigheter, hur är det möjligt att inte ens ifrågasätta Per Håkan Larssons opartiskhet, och utfallet av den?

Om nu inte Per Håkan Larssons agerande föranleder JO några ytterligare åtgärder eller uttalanden…vem kan då gör det? Om detta inte är något för JO, eller JO inte fått all information som behövs…kan JO då inte i sitt kommande svar meddela vart jag skall vända mig, hur jag ska agera och /eller vad som skulle behövas kompletteras i en kommande anmälan? Det ska väl ändå inte vara omöjligt att försöka få rättelse när grundlagens krav p saklighet och partiskhet åsidosätts av enskilda tjänstemän…i detta fall en åklagare?

Med vänlig hälsning

Martin Nilsson