Reflektion

Historien med Christina har öppnat mina ögon till en värld som jag inte kunnat ana kraften och vidden av. Nu mer än någonsin inser jag vikten av att det finns en motkraft till den socialt dysfunktionella maktstruktur som så illa, år ut och år in drabbar många kvinnor.

Det är uppseendeväckande lite pengar och resurser politiker lägger på att motverka och lagföra våld i nära relationer. Trots feministiskt genustänkande politiker är stödet till kvinnojourerna försvinnande litet. Vilken politiker skulle acceptera motsvarande stöd och åtgärder till samhällsfunktioner mot en epidemi som årligen skördar 17 liv och orsakar 75 000 personers (så många kvinnor misshandlas årligen av sina män) lidande och oro? Det vore politiskt självmord!

Vad gäller lagföringen av män som begår våld och övergrepp mot kvinnor, finns en tysthets och feghetskultur som borde kunna ses i ljuset av att var fjärde polis som dömdes för brott mellan 2005 och 2011 hade begått sexbrott eller kvinnomisshandel, detta förhållande ligger skyhögt över vad resterande medborgare döms för.

Ett sätt att påpeka de missförhållanden som finns är att skriva till Justitieminister Beatrice Ask, Regeringskansliet, 103 33 STOCKHOLM. Det finns också en Nationell samordnare med relationsvåld, 103 33 STOCKHOLM att skriva till.

Vill du direkt stödja Alla Kvinnors Hus så sätt in en slant på PG 437 64 43-0 eller BG 5714-6078.

Alla Kvinnors Hus svar

Brevet:

Utifrån ett brev tillsänt Martin Nilsson..

Alla kvinnors hus är en organisation som arbetar med Brott i Nära relation.

Det brev som Carl Sandberg tillsänt Martin Nilsson tar vi helt avstånd ifrån. I brevet har han skrivit så att det kan förstås som att han representerar Alla Kvinnor Hus.

Carl Sandberg har inte med Alla Kvinnors Hus organisation att göra och har ingen anledning att uttala sig som om han representerar vår organisation. Dessutom finns det rena sakfel i den text där han uttalar sig kring vårt arbete och våra arbetsmetoder.

Vi tar avstånd från det brev Carl Sandberg tillställt Martin Nilsson.

Detta är mycket beklagligt och vi har ombett Carl Sandberg att skriva en rättelse till Martin Nilsson så att inte ytterligare missförstånd skall uppstå,

Stockholm 2013-01-14

Ann Isaksson

Verksamhetschef

 

Min JO anmälan

Sala 2013-01-13

Riksdagens Ombudsmän – JO

Box 16327

103 26 STOCKHOLM

Anmälan till JO avseende tjänstefel och jäv utövat av åklagare Per Håkan Larsson, Göteborg

Anmälare:

Martin Nilsson

KVA Salberga, Sala

Gällande:

-Åsidosättande av objektivitetsplikt, RF 1 kap 9§

-Jäv (jävkorruption)

-Underlåtenhet att i myndighetsutövning utreda och undersöka information som talar för misstänkts förmån.

-Undanvikande att upprätthålla rättssäkerhet genom godtyckligt utnyttjande av myndighets handlingsfrihet i att beakta allas likhet inför lag, saklighet och opartiskhet.

Bakgrund:

JO har fått en anmälan om jäv och tjänstefel av Christina Bladh på åklagare Per Håkan Larsson i Göteborg den 2012-10-10

JO svarade på den 2012-11-27 dnr. 5740-2012

Tjänsteanteckningar:

Telefonsamtal med Per Håkan Larsson, Ekobrottsmyndigheten, Göteborg. Han uppger följande. Han tjänstgjorde tidigare vid vanliga åklagarkammaren. Han handlade då ärendet där Thomas Bladh och Christina Bladh var inblandade. Han arbetade för drygt 25 år sedan på ett ICA-lager med bl.a. Thomas Bladh. Han umgicks inte vid den tiden med Thomas Bladh eller dennes mor och han har inte heller därefter haft någon kontakt med dessa. Han ansåg inte att han var jävig, men valde ändå att på eget initiativ ta upp frågan med sin närmaste chef. Han beskrev omständigheterna för chefen, som inte heller ansåg att det förelåg någon jävsituation. Att han tidigare arbetat på samma arbetsplats som Thomas Bladh har under resans gång varit känt. Christina Bladh har inte framställt någon jävinvändning mot honom. Det är först efteråt som hon väckt den frågan.

I tjänsten

Magnus Wickman

Föredragande

På JO:s hemsida står det:

”JO:s uppgift är att övervaka att myndigheter och tjänstemän (och andra som är anförtrodda myndighetsutövning) rättar sig efter lagar och förordningar och att de fullgör sina skyldigheter i övrigt, inte minst att de respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Man kan därför klaga hos JO om man anser att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet och/eller tjänsteman vid handläggning av ärende. JO:s tillsyn tar främst sikte på förfarandet hos domstolar och myndigheter. JO överprövar inte innehållet i domar och beslut. Den som vill ha ändring i en dom eller beslut bör överklaga – vanligen hos en förvaltningsdomstol eller en hovrätt – snarare än att klaga hos JO.”

Saken:

Kom igen JO!

JO ringer upp åklagare Per Håkan Larsson, han berättar att allt är i sin ordning, och sen ”Vad som har framkommit i ärendet föranleder inga ytterligare åtgärder eller uttalanden från JO:s sida.”

Förstår att JO har mycket att göra och kanske skulle behöva betydligt mer resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Skall inte skriva JO på näsan att JO inte läst Christina Bladhs anmälan mot Per Håkan Larsson ordentligt… men har JO möjlighet så läs gärna igenom texten en gång till! Önskar komplettera med ytterligare information som finns på bloggen www.kärnabomben.se där finns en omfattande beskrivning om bakgrunden till Christina Bladhs och denna anmälan (kan inte sända kopior som bilaga till bloggen då det inte är praktiskt genomförbart för mig).

Christina Bladhs JO-anmälan:

Riksdagens ombudsmän-JO

Box 16327

103 26 STOCKHOLM

Anmälan riktar sig mot åklagare Per Håkan Larsson på jäv och tjänstefel

Anmälare:

Christina Bladh 670214-5142

Skadestånd:

ja

Saken:

Åklagare Per Håkan Larsson och min ex man Thomas Bladh 660620-4870 har känt varandra i ca trettio år då de gått i skolan tillsammans samt arbetat tillsammans under några år på Ica Eol i Kungälv. Även Thomas Bladhs mamma Monica Bladh 451001- xxxx känner åklagare Per Håkan Larsson då även hon arbetade på samma arbetsplats under dessa år. Åklagare Per                

Håkan Larsson företrädde de båda i mål 1400-K81731-11.

”Thomas Bladh sa när han fick veta att hans åklagare var Per Håkan Larsson: vilken tur jag har, av alla åklagare som finns får jag honom som jag känner”.

Per Håkan Larsson har försvarat Thomas Bladh och hans mamma Monica Bladh i mål nummer: 1400-K81371-11 vilket var en pågående polisutredning från 23 maj 2011 – 7 november 2011. Där jag Christina Bladh och en man som heter Kenneth Ljungberg stått som misstänkta och blev avskrivna först ett par veckor innan tingsrättsförhandlingen 8 november- 17 november 2011

Under denna tid gjordes en mängd anmälningar mot Thomas Bladh vilka samtliga hamnade på åklagare Per Håkan Larssons bord som snabbt såg till att lägga ner alla anmälningar som kom in på Thomas Bladh. Åklagare Per Håkan Larsson visste mycket väl om att han satt i en jäv situation och borde avsagt sig detta uppdrag omedelbart och att han dessutom tar sig an och tar beslut på nedläggning av samtliga anmälningar som kommer in på Thomas Bladh är än mer anmärkningsvärt och ännu en jäv situation. Här borde åklagare Per Håkan Larsson använt sig av försiktighetsprincipen (bäst att avstå från att delta i hanteringen av ärende).

Den 24 maj 2011 anmälde Kenneth Ljungberg Thomas Bladh för falsk tillvitelse 1400-K82467-11, då Thomas Bladh pekat ut Kenneth Ljungberg som den skyldige till attentatet mot honom 23 maj. Kenneth Ljungberg blev anhållen den 23 maj 2011 och därefter häktad till den 11 juni 2011 och senare avskriven från förundersökningen. Denna anmälan nedlagd av åklagare Per Håkan Larsson.

Den 7 oktober 2011 gjorde Christina Bladh en anmälan angående fysisk och psykisk misshandel och våldtäckt diarienummer: 1400-K166550-11 på Thomas Bladh. Denna anmälan skulle kompletteras ytterligare men istället väljer åklagare Per Håkan Larsson att omgående lägga ner denna anmälan. I mål nummer 1400-K81731-11 använder sig åklagare Per Håkan Larsson av att misshandel aldrig ägt rum som ett av sina tyngsta argument. Vilket är en logisk förklaring till varför han la ner anmälan, för hur ska han kunna lyfta misshandeln i ena målet och i det andra använda sig av att det aldrig existerat? Denna förhandling i tingsrätten där åklagare Per Håkan Larsson använde sig av att misshandel aldrig existerat, ägde rum endast fyra dagar efter nedläggningen. I misshandels anmälan fanns en mängd bevis såsom vittnen, läkarintyg mm. Där fanns också 285 hand skrivna papper från Christina Bladh som skulle vara med i både misshandelsanmälan och mål 1400-K81731-11, dessa hemlighetsstämplade åklagare Per Håkan Larsson och la i slasken, dottern Sophia Bladhs dagboksanteckningar och div skrivelser av henne vilka tydligt visat på den fysiska och psykiska misshandel familjen levt i sekrettes lades och även de ner i slasken. (beslagtag togs av polisen vid husrannsakan 20 juli 2011) Allt för att misshandelns existens inte skulle komma fram innan tingsrättsförhandlingen i mål 1400-K81731-11 där åklagare Per Håkan Larsson försvarade Thomas Bladh. Tilläggas kan att Christina Bladh fick vetskap om denna nedläggning först i slutet av december 2011 (nedläggning gjordes 8 november), alltså efter dom i mål nummer 1400-K81731-11.

Samma dag 7 oktober 2011 gjordes också en anmälan av Christina Bladh angående ett stort miljöbrott Thomas Bladh gjort sig skyldig till samt en anmälan på att Thomas Bladh anlitat ett kriminellt gäng för att skada Kenneth Ljungberg diarienummer: 1400-K162627-11. Även dessa nedlagda av åklagare Per Håkan Larsson omgående, trots en mängd bevis.

Joakim Bladh gjorde en anmälan på grov fridskränkning på sin pappa Thomas Bladh med diarienummer 1400-K169270-11, nedlagd av åklagare Per Håkan Larsson fyra dagar innan förhandlingen i tingsrätten i mål nummer 1400-K81731-11.

10 november 2011 gör Kenneth Ljungberg en anmälan om olaga hot diarienummer: 1400-K 192173 på Thomas Bladh efter det att han under tingsrättsförhandlingen i mål 1400-K81371-11 hörde att Thomas Bladh anlitat ett kriminellt gäng för att skada honom, vilket också Thomas Bladh bekräftade under denna förhandlig. I tingssalen hade Thomas Bladh vid sin sida åklagare Per Håkan Larsson som snabbt tystade ner det hela. Och den 25 november lades även denna anmälan ner av åklagare Per Håkan Larsson i brist på bevis. Då var denna händelse redan anmäld av Christina Bladh 7 oktober i mål nummer 1400-K162627-11 där en mängd bevis lagts fram, och åklagare Per Håkan Larsson satt bredvid Thomas Bladh i tingssalen när han medgav att han anlitat detta gäng ändock valde åklagare Per Håkan Larsson att snabbt lägga ner detta.

Sammanfattningsvis så är det dubbeljäv, först att Åklagare Per Håkan Larsson känner Thomas Bladh och hans mamma Monica Bladh sedan många år tillbaka, Monica Bladh och Thomas Bladh är målsägande i det mål som drivs av åklagare Per Håkan Larsson samtidigt kommer det in en mängd anmälningar mot Thomas Bladh som åklagare Per Håkan Larsson väljer att ta hand om och lägga ner, detta kallas jäv-korruption (utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning). Och fördel fick både åklagare Per Håkan Larsson och Thomas Bladh då åklagare Per Håkan Larsson styrde helt vad som fick komma fram och inte om Thomas Bladh innan tingsrättsförhandlingen, där de också använde sig av att t.ex. misshandel aldrig ägt rum.

I och med detta ser jag det också som att åklagare Per Håkan Larsson brustit i både missbruk av myndighetsutövning och objektivitetsprincipen.

Göteborg 2012-10-10

 

Christina Bladh är ingen advokat och kan inte uttrycka sig som en advokat skulle göra. Men så svårt att förstå innehållet i anmälan var det väl ändå inte  att ett ynka telefonsamtal skulle ge full klarhet för JO:s beslut att inte vidta ytterligare åtgärder mot åklagare Per Håkan Larsson?

Ingen hade väl i sin vildaste fantasi kunnat föreställa sig att åklagare Per Håkan Larsson på ett sådant flagrant sätt bland annat skulle åsidosätta sin objektivitetsplikt. Per Håkan Larsson har inte rättat sig efter de lagar och förordningar han blivit utsedd att företräda. Till största delen handlar anmälan om mitt mål 1400-K81731-11. Jag hade inte möjlighet till informationen om Per Håkan Larssons jävsituation innan min rättegång. Oavsett vem som visste vad så har åklagaren kravet och ansvaret för att utreda och undersöka även sådant som talar för den misstänktes förmån… så har inte skett!

Per Håkan Larsson har också utnyttjat sin ställning att uppnå otillbörlig fördel för annans vinning (korruptionsjäv). Han har utan ordentlig genomgång, utan att ta del av målsägarnas (Christina, sonens, dotterns och Kenneth Ljungbergs) önskan om kompletterande förhör med tillhörande dokumentation, lagt ner deras anmälningar och respektive förundersökning i akt och mening att förhindra lagföring av Thomas Bladh. Utöver detta har åklagaren undanhålligt material gällande målsägande Thomas Bladh som skulle haft betydelse för domstolens bedömning gällande straffets längd och art i undertecknats mål 1400-K81731-11, samma i Christinas mål B 13014-11.

Fakta är att åklagare Per Håkan Larsson arbetat under tre till fyra år tillsammans på ICA Eol i Kungälv med Thomas Bladh och hans mamma Monica Bladh, bägge målsägande i mål 1400-K81731-11. Likaså att Per Håkan Larsson gått i parallellklass i samma gymnasieskola som Thomas Bladh. Räcker inte det? Räcker inte det ihop med Per Håkan Larssons partiska agerande? Med tanke på ovan omständigheter, hur är det möjligt att inte ens ifrågasätta Per Håkan Larssons opartiskhet, och utfallet av den?

Om nu inte Per Håkan Larssons agerande föranleder JO några ytterligare åtgärder eller uttalanden…vem kan då gör det? Om detta inte är något för JO, eller JO inte fått all information som behövs…kan JO då inte i sitt kommande svar meddela vart jag skall vända mig, hur jag ska agera och /eller vad som skulle behövas kompletteras i en kommande anmälan? Det ska väl ändå inte vara omöjligt att försöka få rättelse när grundlagens krav p saklighet och partiskhet åsidosätts av enskilda tjänstemän…i detta fall en åklagare?

Med vänlig hälsning

Martin Nilsson

Brevet från ”Alla Kvinnors Hus”

Fick nyligen ett brev från alla ALLA KVINNORS HUS i Stockholm

Martin Nilsson

Jag vill gärna ge dig professionell feedback angående din berättelse om fysisk och psykisk misshandel i nära relationer. Jag arbetar bland annat för en av Sveriges mest etablerade organisationer när det gäller just relations våld ”Alla Kvinnors Hus” i Stockholm. Föreningen arbetar dagligen i nära samarbete med Polisen, Socialtjänsten och övriga organisationer i Sverige som verkar för att skydda främst kvinnor som drabbats av män som inte klara av att hantera sina frustrationer och istället tar ut dem i olika våldshandlingar och kontrollbeteenden. Föreningen erbjuder skyddat boende, samtalsgrupper, barnpassning och liknande. En stor del i arbetet är att förebygga våldet genom att informera och utbilda allmänheten om hur situationen de facto brukar se ut. Det är viktigt att reda ut en del fördomar, menar vi, för att öka förståelsen och möjligheten att utskilja en verklig situation.

Här får man lära sig några grundfakta från verkligheten: För det första är det tyvärr så att det finns en viss procent män som inte har grepp om hur man hanterar konflikter i relationer. Inte alla, men en liten del av männen. Antingen så har de problem i bagaget från modern, ofta svek, alternativt fadern, eller så är de helt enkelt inte normalt funtade. Psykopater förekommer, men det är inte alls så vanligt. Inte heller är krigstrauman och liknande saker typiskt. Dessa män är ofta ganska ”normala” till det yttre och lever bland oss i mycket vanligare utsträckning än vad vi gärna vill tro. De kan vara mycket vältaliga och utåtriktade. Ofta mycket övertygande. Har inte sällan retoriska yrken med övertalning och ledarskap som inslag. Det typiska är dock att männen inte själva förstår att de har en skruvad bild av verkligheten. Vad som är sanning och skapad sanning är det lite si och så med. Alla kvinnors Hus erbjuder viss samtalsterapi för denna grupp av män, men man ser möjligheterna till förbättring som ganska små. Att få dessa förvirrade och manipulativa män att backa och landa med fötterna i verkligheten kan ta många år.

En annan myt är att våldet sker under påverkan av alkohol och droger. Så är det på film, men sällan i verkligheten. Tvärtom är männen mycket närvarande och övertygande i sina handlingar. Inte heller sker våldet på impuls eller med ånger inblandat. Tvärtom är mannen fullkomligt övertygad om att handlingen är rättvis och befogad, och att hävda motsatsen vore ganska lönlöst. Det tycks alltid finnas en bortförklaring och alltid ett sätt att skruva sanningen ytterligare. Den här typen av män ger sig inte i första taget.

En vanlig myt är också att våld och psykningar i relationer bara sker av män. Så är det inte. Alla Kvinnors Hus fokuserar mest på kvinnors problem, men det finns organisationer som även tar itu med fall där män utsatts av skruvade kvinnor likaväl som våld och manipulativa i homosexuella relationer.

På Alla Kvinnors Hus är man nämligen inte dumma. Man är fullkomligt medvetna om att det likaledes förekommer manipulativa kvinnor som manipulativa män. Inte alla kvinnor, men en del Kvinnor som styr och manövrerar sin omgivning och tar sig fram på olika tvivelaktiga sätt. Kvinnor med medfödda manipulativa och psykiska störningar. Eller kvinnor som helt enkelt har tappat verklighetsgreppet av olika skäl. Ett trauma kanske. Kanske ett förlorat barn exempelvis. Pressad ekonomi. Därför vet man att anmälningar mot män ibland kan vara ogrundade och detta vill man vara mycket noga med att avslöja. Organisationen har väl grundad erfarenhet av detta ända sedan den startades på slutet av 60-talet.

Martin. Jag har följt din person och dina verksamheter med intresse. Healing, handpåläggning, dina hemmagjorda gruppterapier och varierande psyko-kurser av olika slag. Jag noterar också det intresse som Polisen hade av dig redan innan detta med bomben startade. Kort sagt du har inte riktigt kopparna i skåpet.

Det farliga med din typ är att du formar dig själv med dina ”sanningar”. Du tror verkligen själv på vad du kreerar. Du har uppenbarligen lyckats överleva länge i charlatanbranschen och du har vant dig vid att din publik sväljer dina utläggningar. Därför kommer jag inte ens försöka bemöta dig i dina konspirationsteorier. Du behöver några års funderingar bakom galler till att komma tillrätta med det där själv.

Däremot kan jag konstatera två egenskaper som är typiska för din sort. För det första gör du det klassiska misstaget att tro att du är smartare än din omgivning. Det är bra. Den dumheten kommer att bli ditt fall. Det andra misstaget är att du är lättlurad. I ditt ståndaktiga trevande efter en övertygelse är du enkel att manipulera. Jag förstår på dina texter att polletten ännu inte har trillat ned. Men det gör den tids nog.

Är det inte så att just känslan av lojalitet är särskilt viktigt för dig, Martin? Kanske just kvinnlig lojalitet måhända? Så viktigt att det förblindar dig? Har du kanske obehagliga erfarenheter i livet som spelar in? Kanske dags att börja se om dig själv och dina intressen istället? Hur många år tänker du sitta där och vara ”lojal”? Tills åren passerar och ingen verkar komma ihåg att vara ”lojal” med dig längre?

Jag heter Carl Sandberg. Jag är kusin och god vän med Thomas och hans familj. Nog för att jag har träffat på en och annan looser i livet, men du tar priset alla gånger. Att lägga upp en hemsida med en massa gnäll! Kallar du det snygg tajming?

Känn dig blåst grabben. Så enkelt är det. Det är ingen annans fel att du försöker lönnmörda en människa med en hemmagjord splitterbomb bara för att en desperat brud viftar med kjoltyget. Det är fegt. Skitfegt och korkat.

Å visa respekt för anhöriga och drabbade. Knip käft, ta ditt straff som en man och släck ned den här patetiska hemsidan omedelbar. Du lurar ingen.

 

Skrev omedelbart både till presskontakten Lena Josefsson och till verksamhetschefen Ann Isaksson på ALLA KVINNORS HUS, samt skickade med en kopia på deras brev:

Vill tacka er för visat intresse för min blogg kärnabomben.se och den professionella feedback jag fått på min text!

Det är en djupt tragisk historia inklusive mitt eget handlande. Är lite förvånad över det brev jag fått av er genom Carl Sandberg daterat 2012-11-06.

Förutom rena fakta fel gällande min person som Carl Sandberg skriver, är jag bekymrad över synen på att min blogg skulle utgöras av ”en massa gnäll”.

Bloggen har på bara en vecka fått över 400 läsare och jag har fått mycket respons på det jag skrivit om fysisk och psykisk misshandel i nära relationer.

Innan jag lägger ut ert brev på bloggen undrar jag om ni verkligen har läst igenom allt jag skrivit och finner det meningsfullt med ert brev till mig?

Bästa hälsningar

Martin Nilsson

Bilaga: 1 st. brev av den 2012-11-06, 2 sidor

Detta brev skrev jag 2012-11-14 till ALLA KVINNORS HUS. De har nu haft över en månad på sig att svara, har inte hört någonting från dem. Skulle jag fått fel adress ”Box 4023, 102 61 STOCKHOLM” ge mig i så fall gärna rätt adress så provar jag att skriva igen.

 

Jag vet ingenting om Carl Sandberg… har aldrig träffat honom! Christinas barn hade ingen aning om vem han var. Christina hade träffat mannen några gånger för ungefär 25 år sedan. Det enda jag fått reda på om Carl är hans facebook-profil och att han bor på söder i Stockholm.

Facebook-profilen: ”Jag är en uppfinnartyp, helt klart, reko och fullt normal naturligtvis :o).. men otroligt tankspridd!! Så om du till exempel tycker om mig, bjussa på dig själv. Men om du räknar med att jag ska kunna läsa dina tankar eller hänga med i någon form av taktilspel kommer du att bli besviken. Du kommer hinna dra massor med felaktiga slutsatser långt innan jag ens fattat hälften, och då kanske vi missar varandra och det vore ju synd, eller hur? Bara så du vet tjejen! Stora kramar/Calle

Självklart tog jag åt mig av brevet och påhoppen…de är ju inte ens sanna! Återkommer om brevet vid ett senare tillfälle…finns en hel del att skriva om det!

Avslutningsvis…

Om du som läser denna blogg av en händelse skulle bli sugen på en Calle-kram? Då rekommenderar jag dig varmt konsultera boken ”psykopatens grepp” skaffa dig en ”second opinion” till dina impulskänslorna…eller kolla bara med någon vettig person!